Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie


Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)

Loga instytucji biorących udział w projekcie
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w 2018 oraz 2019r. realizuje następujący projekt:
 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (III)" 
Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe
 Poddziałania 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie jako bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Przewidywana grupa docelowa projektu w 2018 i 2019r. wynosi 320 osób bezrobotnych (w tym 152 kobiet, 168 mężczyzn) zgodnie z powyższymi zapisami. W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne (zgodnie z definicją Komisji Europejskiej – faktyczny okres nieprzerwanego bezrobocia w przypadku osób w wieku poniżej 25 roku życia powyżej 6 miesięcy oraz w przypadku osób powyżej 25 roku życia powyżej 12 miesięcy, zalicza się również okres pozostawania bez pracy przed rejestracja w PUP, zgodnie z oświadczeniem), osoby posiadające niskie kwalifikacje oraz osoby nie kwalifikujące się do w/w kategorii.
W ramach projektu zaplanowano usługi jak i instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r. (Dz. U. z 2018r. poz 1265 ze zm. i poz. 1149). W latach 2018 i 2019 w ramach projektu zaplanowano do realizacji następujące działania:
  • staże – dla 131 osób
  • szkolenia indywidualne – dla 75 osób 
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 114 osób 
Zakładamy, iż wszystkie wymienione formy wsparcia stworzą sprzyjające warunki dla złagodzenia sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz będą realną pomocą w znalezieniu przez nich pracy.
Dzięki udziałowi w projekcie osoby bezrobotne podejmą pracę, założą własne firmy, nabędą nowe kwalifikacje dostosowane do potrzeb pracodawców oraz zwiększy się ich szansa na znalezienie zatrudnienia w przyszłości.
Projekt zakłada:
a) ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%.
b) dla osób z niepełnosprawnościami – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%.
c) dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%.
d) dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 48%
Wartość realizowanego projektu wynosi:
  • w 2018 roku: 2 054 363,09 zł (w tym 1 731 417,21 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)
  • w 2019 roku: 2 010 222,00 zł (w tym 1 694 215,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel: 22 737-62-33

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę